Đăng nhập   
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Số 01
Số 02
Số 03
Số 04
Số 05
Số 06
Số 07
Số 08
Số 09
Số 10
Số 11
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐẮK NÔNG

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 35/2011/QĐ-UBND

 

Đắk Nông, ngày 28 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

        Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

        Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

        Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của liên Bộ: Tài nguyên và Môi trường - Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

        Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc thông qua bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

        Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông,

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2012”.

          Điều 2. Giá các loại đất tại Điều 1 Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để:

          - Tính thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất;

          - Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ;

          - Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất;

          - Tính giá trị quyền sử dụng đất để xác định giá trị tài sản của Doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa;

          - Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất;

          - Tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

          - Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về Đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước.

          Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì mức giá khởi điểm do UBND tỉnh quy định riêng và không được thấp hơn mức giá quy định tại Điều 1 Quyết định này.

        Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 và được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; được niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

        Quyết định này thay thế cho Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2011.

        Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các tổ chức chính trị xã hội và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 

KT. CHỦ TỊCH

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bốn

 

 

       Xem thông tin chi tiết

 

 

Quay lại  
  Trang tin điện tử Công báo tỉnh Đăk Nông

  © Bản quyền thuộc về Ủy ban Nhân dân tỉnh Đăk Nông

  ĐT: 0501.3544278         fax: 0501.3544279

  Email: congbaodaknong@gmail.com

  Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Đăk Nông" khi sử dụng thông tin từ website này.

  Thiết kế: Phòng Tin học - Công báo, Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông